Nikkelituotannon
kokenut erikoisosaaja

Tuotamme metallista nikkeliä raaka-aineeksi ruostumattoman teräksen, erilaisten erikoismetalliseosten valmistukseen ja metallien pintakäsittelytarkoituksiin.

Lisäksi valmistamme nikkeli- ja kobolttikemikaaleja katalyytti- ja modernin akkuteollisuuden tarpeisiin. Useista hydrometallurgisista osaprosesseista koostuvassa tuotantolinjassa jatkojalostetaan nikkelikiveä, nikkelisakkoja ja erinäisiä sekundäärisiä raaka-aineita.

tuotteet-tuotantoprosessi-03

LIUOTUS

Pyrometallurgiset ja saostusprosesseista tulevat nikkeliä, kobolttia ja kuparia sisältävät raaka-aineet liuotetaan kiintoaineesta vesiliuokseen liuottamolla. Nikkelin liuosmuoto on tarpeen jatkojalostusta varten. Metallipitoinen hienokivi jauhetaan kuulamyllyissä. Vesi erotetaan, ja jauhettu hienokivi liuotetaan rikkihapon ja hapen avulla.

Atmosfäärisen reaktoriliuotuksen jälkeen liukenemattomat kiintoaineet johdetaan autoklaaveissa korkeassa lämpötilassa tapahtuvaan paineliuotukseen. Tällaisella prosessilla saadaan hienokiven sisältämä nikkeli liukenemaan, ja siitä erotetaan epäpuhtaudet, kuten rauta ja kupari. Myös kobolttia sisältävä nikkeliraakaliuos pumpataan uutto-osastolle edelleen hienopuhdistukseen. Liuottamolta saadaan välituotteena myös jalometalleja sisältävä korkean kuparipitoisuuden omaava kuparisakka, joka myydään kuparin jatkojalostukseen.

 

UUTOT

Liuottamolta tuleva nikkeliraakaliuos puhdistetaan liuoksessa olevista epäpuhtauksista, kuten koboltista,  pelkistämön uutto- ja sulfidiensaostusosastoilla. Liuottamolta kobolttiuuttoon tuleva nikkeliraakaliuos jäähdytetään ja hienosuodatetaan, jotta ehkäistään vieraiden orgaanisten ja kiintoaineiden pääsy uuttoprosessiin. Kobolttiuutto suoritetaan peräkkäisissä kobolttiuuttokennoissa, joissa nikkeliraakaliuos kulkee vastavirtaan uuttoliuokseen nähden. Uuttotapahtumassa nikkeliliuoksesta siirtyy orgaaniseen uuttoliuokseen koboltin lisäksi myös muita epäpuhtauksia, mm. kuparia, sinkkiä,rautaa ja mangaania. Liuottamolta tuleva nikkelisulfaattiliuos kulkeutuu osittain ensin kalsiumuuton läpi, jossa siitä uutetaan kalsiumin lisäksi rautaa, sinkkiä, kuparia ja mangaania, jonka jälkeen se vielä pumpataan kobolttiuuttoon.

Liuospuhdistuksen jälkeen osa puhdistetusta nikkeliliuoksesta johdetaan elektrolyysiin ja osa pelkistämöön jatkokäsiteltäväksi. Liuospuhdistuksessa koboltti erotetaan kobolttiraakaliuoksena, jota puhdistetaan edelleen ennen liuoksen siirto kemikaalitehtaalle kobolttisulfaatin valmistukseen.

 

PELKISTÄMÖ

Pelkistämössä valmistetaan nikkelibrikettejä. Puhdistetun nikkeliliuoksen vetypelkistys suoritetaan panoksittain sopivien olosuhteiden vallitessa vetykaasun avulla autoklaaveissa. Autoklaaveissa syntynyt nikkelipulveri erotetaan liuoksesta laskeuttamalla ja suodattamalla. Kuivauksen jälkeen nikkelipulveri siirretään pulverisiiloon briketointia varten tai pulveripakkauksen siiloon pakattavaksi asiakkaille. Pulveri briketoidaan koneellisesti ja syntyneet briketit siirretään typpisintraukseen, jonka tarkoituksena on mm. kuumennuksen avulla lujittaa brikettejä.

Valmiit typpisintratut briketit pakataan asiakkaille toimitettavaksi. Nikkelipelkistyksen ohessa syntynyt ammoniumsulfaattiraakaliuos johdetaan puhdistettavaksi saostukseen, jossa liuokseen jäänyt pieni nikkelimäärä erotetaan ja palautetaan prosessin. Saostuksen jälkeen nikkelistä puhdistettu ammoniumsulfaattiliuos kiteytetään ja kuivataan myytäväksi tuotteeksi lannoitekäyttöön.

 

ELEKTROLYYSI

Elektrolyysin tehtävänä on valmistaa katodinikkeliä elektrolyyttisesti. Valmistus tapahtuu electrowinning-menetelmällä, jossa tasavirta syötetään liukenemattoman lyijyanodin kautta elektrolyyttiin ja edelleen Ni-katodille, johon nikkeli siirtyy nikkeliliuoksesta sähkövirran avulla.

Ni-katodi on sijoitettu diafragmapussin sisään, jonne syötetään liuottamossa valmistettu ja uutoissa puhdistettu nikkeliliuos eli katolyyttiliuos. Elektrolyysin prosessissa Ni-ionit pelkistyvät liuoksesta katodin pinnalle sähkövirran avulla. Elektrolyysialtaiden katodien kierto- eli kasvuaika on noin seitsemän vuorokautta. Pelkistetyn nikkelin määrä riippuu virrasta, virtahyötysuhteesta sekä virtapiirissä olevien altaiden lukumäärästä. Leikkaamo toteuttaa katodinikkelin leikkaus-, pakkaus- ja lastaustyön.

 

KEMIKAALITEHDAS

Kemikaalitehdas valmistaa uutosta tulevasta erittäin puhtaasta nikkelisulfaattiliuoksesta epäorgaanisia suoloja: Sulfaatteja, hydroksikarbonaatteja ja hydroksideja. Osastolla on omat tuotantolinjansa nikkelisulfaatti-, nikkelihydroksikarbonaatti ja nikkelihydroksidilinjalle. Nikkelituotteiden lisäksi kemikaalitehtaalla kiteytetään puhdistetusta kobolttisulfaattiliuoksesta kobolttisulfaattikiteitä.

Ni-Sulfaattilinjoilla valmistuu STD (standardi)– ja EN (electroless nickel)–laatuisia nikkelisulfaattikiteitä. Hydroksikarbonaattilinjojen tuotteita ovat niin kutsutut kuiva-, pasta- ja granulituotteet. Hydroksidilinjalta valmistuu STD- ja HD-laatuista hydroksidia. Sulfaattilinjalla liuosta kiteytetään haihduttamalla jatkuvatoimisessa kiteytysprosessissa. Kiteet kuivataan, seulotaan, varastoidaan siiloihin ja pakataan.

Jatkuvatoimisella hydroksikarbonaattilinjalla nikkeli saostetaan liuoksesta soodalla. Saatu sakka suodatetaan, pestään, kuivataan, varastoidaan siiloihin ja pakataan. Hydroksidilinjalla saostetaan hydroksidia lipeällä. Saatu sakka suodatetaan, pestään ja kuivataan. Lopuksi tuote varastoidaan siiloihin ja pakataan. Puhdas kobolttisulfaattikide valmistetaan nikkelisulfaatin tapaan kiteytysprosessissa, kuivataan, seulotaan ja pakataan edelleen asiakkaille toimitettavaksi.